نحوه و ضرورت مطالعه_استاد اصغر طاهرزاده

نحوه و ضرورت مطالعه_استاد اصغر طاهرزاده

 عموماً علت سَرخوردن از مطالعه، موضوعات بدِ مطالعاتي است و بد مطالعه‌كردن.

پس هر چيزي را مطالعه ‌نكنيم و گرنه خسته ‌مي‌شويم و اصل مطالعه را رها ‌مي‌كنيد.

گاهی بي‌مطالعه‌گي را با اداي مطالعه، پُر مي‌كنيم، يعني خيلي چيز مي‌خوانيم اما چيزي از آن براي‌ ما نمي‌ماند؛مثلاً رمان خوان می شویم.

در عالَم خلوت، علماء بزرگ همراه با تفكر هديه‌اي كه از طرف جبرائيل به دست آورده‌اند را به‌كتابت ‌در مي‌آورند و ما از طريق اين مكتوبات با عالم عقل و عالم جبرائيل ارتباط ‌پيدا مي‌كنيم.

بدون مطالعه نمي‌شود، يعني امروز روزي نيست و هيچ‌روز روزي نيست كه شما بتوانيد بدون مكتوبات علماء بزرگ به عالم عقل برسيد. بر همين اساس، مسألة مطالعه يك چيزي است كه نمي‌شود آدم بدون مطالعه زندگي‌بكند. بزرگ‌ترين ستم به خودتان، همين است كه نفهميده‌ايد با مطالعه ‌نكردن چه چيزي را داريد از دست ‌مي‌دهيد.

 

مگس

مگس

يارو يك بال مگس را كند و بعد گفت بپر! مگسه به زور پريد.

بال ديگرش را هم كند و بعد گفت:بپر! ولي مگس ديگر نتوانست بپرد.

بعد يارو گفت؛ از اين آزمايش نتيجه مي گيريم كه اگر بالهاي مگس را بكنيم، مگس كر مي شود و ديگر گوشش نمي شنود!

مصفـــّ

صندوقچه خاطرات

مصفـــّ

مشهد که مشرف شده بودم اونم اونجا بود بيشتر باهم رفيق شديم رفاقتمون زياد و زيادتر شد تا اينکه ۲۵ روز بعدش اون اومد اصفهان و گفت:

مي خوام مثل تو طلبه بشم خانوادش خيلي همراهيش نمي کردند؛ دانشگاه را ترجيح مي دادند آخرش هم ثبت نام کرد و رفت حالا هم منتظر باباشه که موافقت کنه و اونم بياد اصفهان و طلبه بشه......

الله يارتون ؛ خدا نگهدارتون (صبح اميد)

دلم گرفته‌تر شد!!

صندوقچه خاطرات

دلم گرفته‌تر شد!!

دلم گرفته‌تر شد!!

چند روز پيش يادش به خير ۱۰خرداد ۸۹ بود دوست خوبم علي اكبر رحيمي كه چند وقت بود ازش بي خبر بودم اومد به من سر زد و پا رو تخم چشم من گذاشت مي گفت:

دلم گرفته اومدم تا دلم باز بشه..
ولي .....

بیشتر ار قبل گرفت..!!

شبکه های اجتماعی